Projektledelse af ”Fase 0”: Beslutnings-proces for indkøb af nyt EPJ-system

Projektledelse af ”Fase 0”: Beslutnings-proces for indkøb af nyt EPJ-system

19. maj. 2020

Som led i en eventuel udnyttelse af Region Syddanmarks option på indkøb af systemet Columna fra Systematic igangsatte regionen et forprojekt – den såkaldte ”Fase 0” – der skulle etablere og formidle et samlet beslutningsoplæg til direktionen og Regionsrådet. Silver-bullet var ekstern projektleder på denne proces, og bistod over en periode på 6 måneder regionens projektleder med afklaringer af økonomi, jura, løsningsarkitektur og implementeringsstrategi – herunder som sekretariat for regionens it-ledelse og den over-ordnede programstyregruppe. Silverbullet var endvidere en del af det team – med hovedfokus på økonomi og kontrakt – der stod for den løbende dialog med leverandøren omkring tilpasning af løsnin-gen indenfor kontraktens rammer og fastlæggelse af endelig pris.